Carmecha PDF Nics

EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Zulushakar Digis
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 1 March 2016
Pages: 253
PDF File Size: 10.87 Mb
ePub File Size: 15.18 Mb
ISBN: 368-7-23278-515-7
Downloads: 37260
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Godal

Putzua bete da esatean, ez da esaten, nahitaez, norbaitek bete duela, bere kasa bete dela baizik.

Pertsona- eta denbora-markarik ez dute izaten. Denboraren aldetik, iragana eta oraina bereizi daitezkeen bezala, eta aspektuaren aldetik, burutua eta burutua ez dena alde batetik, baina baita gertakizun dena eta ez dena eta puntukaria dena edo ohiturazkoa eta abar, badira beste aditz bereizgarri batzuk gramatikalariek MODU kontzeptupean ezarri ohi dituztenak eta ahala eta ahala ez dena bereizteko bidea ematen dutenak, edo agintera dena eta ez dena. Oro har, -K edo -A- izango da gizonezkoarekin ari dela aditzera ematekoa eta -N edo -NA- emakumezkoarekin ari denean.

Etorriko da esatean, berriz, gertakizun den zerbaiti egiten zaio erreferentzia, geroko zerbaiten berri ematen da. Baina, esanahiari dagokionez, esan ohi da adizki trinkoek puntukaritasuna markatzen dutela. Irakin, iraun eta beste batzuk ere sail honetakoak dira. Gaur hori honela esaten da: Horregatik, honako perpaus hauek zuzenak dira:. Aspektuari dagokionez, ez daramate aspektu-marka berezirik. Etorri da esanez gero, etortze hori jadanik amaitua da.

  CHUBB ALARME INCENDIE PDF

Aditzak: Aditz-sistemak

Ahalera, agintera eta horrelakoetan erabiltzen dira. Horrenbestez, adizki nagusiak lau aukera besterik ez ditu funtsean. Nolanahi ere, oraingoan, esan daiteke gorago aipatutako fenomenoaren alderantzizkoa gertatzen dela: Baina ni etorri naun forma alokutiboa da, adizkiak, nor laguntzaileea dagokion markaz gainera —hasierako N—az gainera, alegia- solaskideari dagokiona ere bai baitu: Horrenbestez, aditz horren inguratzaileen artean bi behintzat beharko dira aditzaren eskakizun horiek betetzeko.

Eta dator -en eta betor -en artean ere moduzko diferentzia nabari daiteke:. Halakoetan, egiazki, ez dago aditz jokatu gaberik, laguntzailea isilpean duten aditz jokatuak baizik:. Laguntzaileak, berriz, gainerako adizki trinkoek dituzten forma guztiak izango ditu. Aditzaren jokoa, batez ere, bi kategoria horien inguruan gertatzen denez, eta horiek ez direnez inondik ageri, adizki jokatu gabe deritze.

Ea hiztuna hitz egiten ari den unean edo gogoan duen beste une batean ekintza hori amaitutzat ematen den ala ez. Eta agertzen direnean, ez dira adizki jokatu gabeak izaten egiazki, laguntzailea ezabatu zaien adizki jokatuak baizik. Formalki, hortaz, aspektua ez dute markatzen.

Erosi -ren kasuan, adibidez, aditz horrek zer esan nahi duen ulertuko bada, pentsatu behar da badela erosketa egiten duen norbait egile-eginkizuna duen argumentua, alegia. Horrelako aditzak dira, adibidez, adjektiboetatik eratorritakoak zuritu, gorritu, … eta baita beste zenbait ere: Horietaz aparte, beste hainbat inguratzaile ere agertuko dira, aukeran. Aditzaren ezaugarri nagusia jokaturik agertzeko ahalmena da. Nori kasuan edo datiboan doan sintagma ere izan daiteke perpaus horretan, baina inola ere ez ergatiboan doanik.

Lehenbizikoak benetako iragankorrak direla esan ohi da; bigarrenak berriz, berez, iragangaitzak dira, objekturik ez baitute. Ahalera-balio hori egiazki adizki perifrastikoetan bakarrik gertatzen da: Adibidez, eros eta eror aditzoin desberdinak dira, bakoitzak bere esanahi berezia duela. Haien artean dagoen diferentzia bakarra aspektuari dagokiona izango litzateke: Bestalde, hirugarren zutabeko adizkiak baldintzazko periodoan agertuko dira.

  GARDEN OF EMUNA PDF

Hortaz, adizki jokatuan denborari buruzko informazioa jasotzen da. Hortaz, egiazki nor sintagma ez den osagarriz horniturik ageri dira nor-nork motako aditz batzuk. Hiru aditzek eskatzen dituzte gutxienez bi argumentu: Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak. Lauki horrek, hala ere, iruzkinen bat behar du. Hortaz, goiko koadroa osatu beharra dago, sei adizkiei leku egiteko:.

Aipatu beharra dago aditz asko laguntzailae askorekin gertatzen den fenomeno bat: Gorago aipatu dugun HIL aditza tipikoa da. Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:.

Euskal aditz

Hala ere, itxuraz behintzat, adizkiaren hasieran, D- Z- eta L- markak agertzen dira, eta, adizkiaren barnean —datiboari dagokionean— -O- eta -E- ere agertuko dira. Nator, diote, gindoazen, etab. Jokatuak, berriz, trinkoak edo perifrastikoak izan daitezke.

Hori hobeto ikusteko, erreparatu hil aditzak izan ditzakeen balioei:. Gorago esan den moduan, aditza ez da biluzik agertzen perpausean, inflexio-markaz hornitua baizik.

Horregatik dira txarrak honako hauek:. Adittz eta datorke -ren arteko oposizioa ziurra den gertaera baten norbait dator eta agian gertatuko den edo gertatzea balitekeen gertaera baten norbait datorke artekoa izango litzateke.